6 Iura Vasconiae | 849-891 | La regulación sucesoria de la propiedad del caserío en el territorio histórico de Guipúzcoa

  • Inicio
  • /
  • 6 Iura Vasconiae | 849-891 | La regulación sucesoria de la propiedad del caserío en el territorio histórico de Guipúzcoa
06 Oct 2017
Páginas: 849-891
Resumen:

Ikerketa honek Gipuzkoako zuzenbide zibilaren azterketa du oinarri, lehenen.go ohiturazkoa eta gero idatzizkoa. Egiaz, azaroaren 26ko 3/1999 Legeak Gi.puzkoako baserri inguruetan izan diren erabileren eta ohituren azalpen bat izan nahi du, Gipuzkoan banatu ezin den errealitate sozial baten transmisioa ziur.tatzeko, baserriaren errealitatea, alegia. Arau horietan ahalmen tresna batzuk hartzen dira kontuan, zatitu ezin denaren mesedetan, eta hauek Zuzenbide Zibil Komunari dagokionez, espezialitate garrantzitsuak dira, hala nola: testamentu mankomunatua, Komisario bakoitzeko antolaketa eta ondorengotza hitzarme.nak. Hitzaldiaren xedea baserriaren ondorengotzarako Kode Zibilean ezarri.takoa baino erregimen zabalago eta onuragarriagoaren azterketa da.

Sumario:

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA. II. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN ORDEN A LA TRANSMISIÓN INDIVISA DEL CASERÍO GUIPUZCOANO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 3/1999, DE 26 DE NOVIEMBRE. 1. La pervivencia del Derecho consuetudinario. 2. Siglos XVI-XVIII. 3. Código civil hasta la actualidad. III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 3/1999, DE 26 DE NOVIEMBRE. 1. Consideraciones previas. 2. Ámbito de aplicación. 3. Núcleo central de la Regulación sucesoria prevista en el Fuero Civil de Guipúzcoa. 4. Análisis de los Instrumentos jurídicos potestativos previstos en la Ley. 4.1. La Ordenación por Comisario. 4.2. El Testamento Mancomunado. 4.3. Los Pactos Sucesorios. IV. BIBLIOGRAFÍA.