Páginas: 259-287

Nafarroako foru Zuzenbide pribatuaren Bilduman dohaintzen eta ondorengotzen gaia lantzen duen araudi zabalean, jarduera jurisdikzionalak eguneraketari ekiteko edo behintzat horien inguruan hausnartzeko beharra duten hainbat erakunde nabarmen uzten ditu; izan ere, gizarteak aldaketak jasan ditu araudia eta ondorengo eraldaketak onartu zirenetik.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. DE LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN A TÍTULO GRATUITO. 1. De las Donaciones. 2. De las Sucesiones. III. DE LA CAPACIDAD DE TESTAR. IV. USUFRUCTO LEGAL DE FIDELIDAD, MIEMBRO DE PAREJA ESTABLE SUPÉRSTITE. V. DERECHOS DE HIJOS DE ANTERIOR MATRIMONIO ¿EXTENSIÓN?. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 231-258

Europar eremuaren baitan, tutoretzaren eta oinarrizko eskubideen ikuspegiaren osaketan duen planteamenduari jarraiki, filiazio eskubidea garapen historiko berria ari da jasaten. Ezin ahaztuzkoa da filiazioa, nagusiki , seme-alabaren babeserako erakundea dela, baina hala ere, haurren eskubideak filiazio-ekintzak gauzatzeko interes legitimoak dituzten pertsonenekin elkartu behar direla.

Sumario:

I. EVOLUCIÓN DE LA FILIACIÓN. II. PRINCIPIOS RELEVANTES DE LAS ACCIONES DE FILIACIÓN. 1. El interés del hijo, en particular cuando es “menor”. 2. La igualdad en la ley. 3. La verdad biológica y el derecho a conocer el propio origen. 4. El personalismo de la relación de filiación. 5. El principio del control público. 6. El principio de la autonomía de los implicados en la relación de filiación. III. ACCIONES DE DECLARACIÓN DE FILIACIÓN EN EL FUERO NUEVO. ESPECIAL REFERENCIA A LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE LA FILIACIÓN NO MATRIMONIAL. IV. REFERENCIAS A LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN OTROS ORDENAMIENTOS. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 209-230

Nafarroako familia Zuzenbideak argi erakusten du Foru Berria berrikusi eta eraldatu egin behar dela. Era berean, familia zuzenbide nafarra da Foru Berriaren ardatza, eta ondorioz, eraldaketa ezin da egin gainerako erakundeekiko modu independentean. Desiragarriena osotasunean eraldatzea litzateke. Eta horren baitan, orain arte foru-testuak baztertutako erakundeen garapen legegilea ere bai, baina une honetan kontuan hartzen den familia eta gizarte errealitate nafarrean eragin gehiago izango du.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. EN GENERAL, EL PROBLEMA DEL DERECHO DE FAMILIA EN NAVARRA. II. LA TRADICION JURÍDICA NAVARRA EN EL DERECHO DE FAMILIA Y SU EVOLUCIÓN COMO ORIGEN DEL PROBLEMA. 1. Los principios del derecho de familia navarro en la época compiladora (1973). 2. La posición de la doctrina foralista tras la promulgación de la Constitución y de las Leyes 11/1981 y 30/1981. 3. La “prudente” reforma del Fuero Nuevo de 1987. 4. La regulación de las instituciones de familia por medio de leyes especiales y su cuestionada técnica legislativa. III. LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL LOGRO DE UNA REFORMA INTEGRAL. IV. LA NUEVA REALIDAD LEGISLATIVA QUE RESULTA PRECISO TOMAR EN CONSIDERACION PARA ABORDAR LA REFORMA FORAL. V. ALTERNATIVAS SISTEMÁTICAS PARA UNA NUEVA REFORMA. VI. LAS CUESTIONES DE DERECHO DE FAMILIA QUE, EN CUALQUIER CASO, RESULTA NECESARIO SUPERAR. 1. Patria Potestad (Leyes 63 a 67). 2. Filiación. (Leyes 68 a 72). 3. Adopción, acogimiento, prohijamiento (Leyes 73 y 74 y Ley Foral 15/2015). 4. Régimen económico del matrimonio y de la familia. 4.1. Principios (Leyes 75 a 77). 4.2. Régimen primario. 4.3. Sociedad conyugal de conquistas (Leyes 82 a 91). 5. Otras instituciones del Derecho de Familia navarro. 5.1. Capitulaciones matrimoniales (Leyes 78 a 81). 5.2. Dote y arras. 5.3. Régimen de bienes en segundas o posteriores nupcias. 5.4. Comunidades familiares. 5.5. Del acogimiento a la Casa y de las dotaciones. 5.6. Parientes Mayores. VII. REFLEXIÓN FINAL. VIII. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 157-207

Foru Berrian betebeharren eta kontratuen Zuzenbidea aztertu eta aldaketaren egokitasunaren alde egin zen. Ekimenaren alde egiten duten argumentuak eskaini eta aldaketarako lerro orokorrak proposatu ziren.

Sumario:

I. CÓDIGO, COMPILACIÓN Y FUERO NUEVO. II. EL MANDATO LEGAL DE REVISAR DECENALMENTE LAS LEYES DEL FUERO NUEVO. III. LA REFORMA POST CONSTITUCIONAL DEL FUERO NUEVO EN EL CONTEXTO DEL RESTO DE COMPILACIONES. IV. EL FUERO NUEVO ANTE LAS “BASES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES”. V. EL FUERO NUEVO, UN TEXTO INMERSO EN LA CORRIENTE DE MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS. 1. En el contexto de los Códigos Civiles europeos. 2. En relación con la reciente doctrina del TJUE. VI. PROPUESTAS PARA UNA REFORMA. 1 Modificación de la ordenación sistemática (reestructuración). 2. Obligaciones. 3. Contratos. 4. Estipulaciones. VII. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 113-155

1973az geroztik Foru Berria edo Foru Zuzenbide Pribatuaren Bilduma izan da horretarako kodea eta Zuzenbide Publikoaren aldekoa baita eskubide eta ondasun publikoak eta pertsona juridiko administrariak ere. Oinarrien eta instituzioen berreskuratze- eta kodetze-bokazioko Zuzenbide nafarraren sistematizaziorako aurrerapausoa izan zen. Aldaketa sozial eta juridikoek eguneratzea eskatzen dute, Nafarroari aitortutako eskumen legegileak iradokitako arau zehatzetan bildutakoa ezabatzeraino.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. Regulación civil de personas jurídicas administrativas. 1. La Diputación Foral. 2. Los Concejos. 3. Instituciones de los valles de Baztán, Roncal y Salazar. 4. Las Bardenas Reales. 5. Las Juntas o “Patronatos mere legos”. 6. Cajas Rurales y Hermandades. 7. Las fundaciones. III. Regulación civil de bienes y derechos públicos. 1. Principios generales. 2. Comunidad en mancomún. 3. Corralizas. 4. Facerías y comunidades faceras. 5. Helechales. 6. Dominio concellar. 7. Vecindades foranas. 8. Redención y retracto. IV. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 057-111

1982az geroztik, Nafarroako Foru Erkidegoak Zuzenbide zibil foralaren gainean gaitasun historiko eta esklusiboa izan du. Eskumen horren bidez, formalki foru-legeak idatz ditzake, eta materialki, historia luzearen ondorio den Zuzenbide propioa mantendu, eraldatu eta eguneratu dezake.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA COMPETENCIA SOBRE EL DERECHO CIVIL FORAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. III. LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL FORAL: COMPETENCIA HISTÓRICA Y EXCLUSIVA. ALCANCE DE ESA EXCLUSIVIDAD. 1. Competencia histórica y exclusiva. 2. Alcance de la exclusividad. 3. La competencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Navarra. IV. EL DERECHO CIVIL FORAL EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 1. La competencia de las Comunidades Autónomas, en general. 2. La competencia de Navarra, en particular. V. LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN PROCESAL CONEXA CON EL DERECHO CIVIL FORAL. VI. LA MATERIA OBJETO DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL: EL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA. 1. Concepto. 2. Caracteres. 3. Contenido material. VII. LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIONES. 1. Antecedentes. 2. Elaboración. 3. Los amejoramientos de la Compilación. 4. La modificación de la Compilación efectuada en 1987. VIII. ALGUNAS LEYES FORALES ACTUALES EN MATERIA DE DERECHO CIVIL FORAL. IX. UNA MENCIÓN AL CONSEJO ASESOR DE DERECHO CIVIL FORAL. X. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 009-055

Nafarroako Foru Berria edo Bilduma Zibila, Francoren diktadurako azken bilduma forala, tradizionalismo sakonak eta 1973ko egoera sozialarekin eta ekonomikoarekin bat ez zetorren praktikotasunik gabeko historizismoak osatzen dute. Beraz, aldarrikatu zen unetik geratu zen zaharkituta. Artikuluak iturri legegile honek sortu zen unetik gaur egunera arte izandako garapena ikertu du, zuzenbidearen doktrina eta praktikaren bidez, familia Zuzenbideak izandakoarekin alderatuz. Izan ere, familia Zuzenbidean dago Foru Berriari antzeman dakiokeen zaharkitze zantzurik nagusiena.

Sumario:

I. EL FUERO NUEVO, UNA COMPILACIÓN TRADICIONALISTA PARA UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN (1973-1975). II. LOS ANACRONISMOS DE UN FUERO “VIEJO” ANTE LA NUEVA DEMOCRACIA (1976-1987). III. LA COMPILACIÓN EN LA ACTUALIDAD, ENTRE LA PRAXIS Y LA DOCTRINA. 1. Un ejemplo elocuente: el matrimonio civil, el matrimonio canónico y los matrimonios de otras religiones. 2. Las parejas de hecho, una realidad “de hecho”. 2.1. Las parejas de hecho y la legislación navarra. 2.2. Constitución de la pareja estable: requisitos. 2.3. Régimen interno de la pareja. 2.4. Derechos reconocidos por la Ley Foral 6/2000. 2.5. Cese o extinción de la pareja estable. 3. Reacción doctrinal navarra ante diversas leyes estatales de familia que inciden en el Fuero Nuevo. 3.1. La Ley 13/2005, de 1 de julio, que permite el matrimonio homosexual. 3.2. La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA LA REFORMA DEL FUERO NUEVO. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017