Páginas: 505-519

Lan honetan tradiziozko Foru Zuzenbide Zibilak Euskal Zuzenbide Zibila bilakatze bidean izandako mugarri nagusiak azalduko dira. Garapenak Eusko Legebiltzarrean banandutako bi aro legegile behar izan ditu. Lehen tartean oinarrizko bi gai argitu ziren: Foru Zuzenbide Zibilaren tartekako berrikuspenen irismen materiala eta hartzen duen lurraldearen zabalera.

Sumario:

I. EL MARCO INSTITUCIONAL Y LOS INTERROGANTES CLAVES. II. LA FASE PIONERA: LA CLARIFICACIÓN DE LOS INTERROGANTES Y PRIMERAS LEYES. III. LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL D.C.V.(I): LA RESOLUCIÓN PARLAMENTARIA DE 28.1.2013 COMO HOJA DE RUTA LEGISLATIVA. IV. LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL D.C.V.(II): LA LEY 5/2015, DE DERECHO CIVIL VASCO. V. EL FUTURO DEL DERECHO CIVIL VASCO. VI. EPÍLOGO: LAS VÍAS PARLAMENTARIAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL EN LA C.A.V. Y EN NAVARRA. VII. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 487-503

Sarreran Nafarroako herritarrek eta profesional askok Zuzenbide zibilaren inguruan duten ezjakintasuna azpimarratu da eta ondoren, zuzenbide nafarraren iturriak aztertu dira: legearen azterketak Bildumako arauak Foru Parlamentuak onartutakoei egokitu beharra erakutsi du, Nafarroan ezarri beharrekoekiko loturaren aukera sortuz, bai zuzenbide osagarriaren bai europarraren kasuan. Era beran, contra legem izaera eta iturrien mailakatzean duen kokapena aztertuz, ohitura eta zuzenbide osagarria ere aztertu dira.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL DE NAVARRA. 1. La Ley. 2. La costumbre. 3. El derecho supletorio. 4. Otros supuestos. III. PRINCIPIOS DEL DERECHO NAVARRO. 1. Paramiento. 2. Los principios generales. 3. Otros principios generales en el ejercicio de los derechos. IV. LA CONDICIÓN CIVIL FORAL DE NAVARRO. V. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 1. Idea general. 2. Prescripción general. 3. Plazos especiales de prescripción. 3.1. Prestación de servicios. 3.2. Títulos ejecutivos. 3.3. Acción hipotecaria. 4. Interrupción de la prescripción. VI. CONSIDERACIÓN FINAL.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 447-483

Antzinako Aragoiko Koroa osatzen zuten lurralde guztien artean soilik Valentzia izan zen 1707an Borboiek sortutako gobernu talde berriaren ondorioz zuzenbidea errotik galdu zuena. Gertakariaren ondorioek gaur egunera arte iraun dute eta oraindik ere, hainbat mendez erreinu-kide izan zituen lurraldeekiko aldea mantentzen da: zuzenbide zibil propiorik ez duen lurralde bakarra baita. Hainbat arrazoi eman dira gaia argitzeko: historikoak, juridikoak eta politikoak, soziologikoak… Azken urteetan ezagutza areagotu da, datu berriak eta ikuspegi osatu eta zorrotzagoa eskaini dira.

Sumario:

I. LOS ORÍGENES DE LA CUESTIÓN FORAL. II. MEMORIA DE UN ANTIGUO DERECHO EN UN TIEMPO NUEVO. III. DE LA CUESTIÓN FORAL A LA CUESTIÓN DE LA COMPETENCIA. IV. LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS DE LOS HISTORIADORES DEL DERECHO. V. CONSIDERACIONES FINALES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 403-446

Artikuluan Kataluniako Zuzenbide zibil propioaren eguneraketa berria aztertuko da, kontuan izanik, bereziki Espainiako Konstituzioa onartu ondoren izandako garapen legegilea. Bide horretan, kode zibil propioa lortzeko diseinatutako plangintza jarraitu da eta helburu horri begira lege bereziak onartu dira: historikotasunaren eta modernotasunaren ikuspegi bikoitzetik hasiz, eremu zibilean geure eskubide historikoa oinarri harturik, gizarte errealitatera egokituz; izan ere, tradizioaren bidetik sortzen dira gizartearen arazo berrienak konpontzeko neurri zehatzak.

Sumario:

I. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL CATALÁN, DESDE LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL DE CATALUÑA HASTA EL VIGENTE CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA. II. EL DERECHO CIVIL CATALÁN CODIFICADO Y LA SISTEMÁTICA DE SUS INSTITUCIONES. III. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DINAMIZADORA DE LA REFORMA LEGAL PERMANENTE. IV. BIBLIOGRAFÍA

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 341-402

Honako lan honetan, Aragoiko Autonomia Erkidegoak Zuzenbide zibil propioa garatzeko, mantentzeko eta eraldatzeko onartutako eskumenaren ondoren Aragoiko Kode Zibilak jasandako berrikuntza-prozesua aurkeztuko da; prozesuan bi aro oso definitu identifikatu daitezke. Lehen aroan (1982tik 1995era) legegile aragoarraren asmo bakarra 1967ko Bilduma Autonomia Erkidegoko bakar gisa onartzea eta aurreikuspenak oinarri konstituzionaletara egokitzea izan zen.

Sumario:

I. PLANTEAMIENTO. II. LAS REFORMAS PARCIALES DE LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL DE ARAGÓN DESDE 1982 A 1995. 1. La Ley 3/1985, de 21 de marzo, sobre la Compilación del Derecho civil de Aragón. 2. La Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de hijos adoptivos. 3. La Ley 4/1995, de 29 marzo, sobre modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de sucesión intestada. III. LA NUEVA POLÍTICA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL ARAGONÉS (1996-2011). 1. La ponencia “Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho civil de Aragón. 2. Las cuatro leyes fruto de los trabajos de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. 2.1. La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte. 2.2. La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad. 2.3. La Ley 13/2006, de 27 de diciembre de Derecho de la Persona 2.4. La Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial. 3. Las dos Leyes fruto de proposiciones legislativas. 3.1. La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas. 3.2. La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres. 4. El Código del Derecho Foral de Aragón (aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón). IV. ULTERIORES INICIATIVAS DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA DESDE 2011 AL MOMENTO PRESENTE. 1. Leyes. 1.1. La Ley 3/2016, de 4 de febrero, de reforma de los arts. 535 y 536 CDFA. 1.2. Otras leyes con incidencia en materia civil. 1.2.1. La Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar en Aragón. 1.2.2. Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y la muerte. 2. Proyectos de Ley: El Proyecto de Ley de organización y funciones de la Comisión Aragonesa de Derecho foral 3. Proposiciones de Ley. 3.1. La Proposición de Ley por la que se modifica el Código civil en relación con el estatuto personal y la vecindad civil. 3.2. La Proposición de Ley de Actualización de los Derechos históricos de Aragón. 3.3. La Proposición de Ley por la que se modifica el Código del Derecho Foral de Aragón en relación a la personalidad jurídica de las Comunidades o Sociedades de montes de origen vecinal. 4. Proposiciones no de Ley. 4.1. La Proposición no de Ley núm. 43/2011-VIII sobre tramitación de la fiducia aragonesa. 4.2. La Proposición no de Ley núm. 78/2011-VIII sobre la divulgación y conocimiento del Derecho Foral Aragonés. 4.3. La Proposición no de Ley núm. 192/2012-VIII sobre la creación de una Ponencia Especial de seguimiento del Derecho foral. V. BIBLIOGRAFÍA. VI. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 323-340

Duela gutxi onartutako 5/2015 Legeak Foru Zuzenbidea Euskal Herriko udalerri guztietara zabaltzea eta eguneratua izatea dakar; soilik zabaltzeak egiten du Legea historiko. Gainera, herentziazkoak diren zorrak igarotzean eta legitimoen gaian aldaketak dakartza, ondorioz, eta gainerako aldaketa txikiak kontuan izanik, etorkizuneko araudien eraldaketetan kontuan izan beharreko bilakatzen du. 7/2015 Legea, eskuarki zaintza partekatuko Lege deitua, eremu horren baitako berrikuntza esanguratsua izan da.

Sumario:

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN. II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. III. EL ALCANCE DE LA REFORMA. IV. TRES GRANDES NOVEDADES. 1. La vecindad civil vasca. 2. Responsabilidad limitada del heredero. 3. El nuevo sistema de legítimas. V. CUESTIONES QUE SE RETOCAN LIGERAMENTE O SON OBJETO DE UNA REGULACIÓN BREVE. 1. La función de la Jurisprudencia en el sistema de fuentes del Derecho. 2. La sucesión intestada. 3. El testamento mancomunado. 4. La troncalidad 5. Las parejas de hecho. 6. Las sociedades civiles. VI. LO QUE SIGUE IGUAL. VII. ¿QUÉ MÁS ME HUBIESE GUSTADO CAMBIAR? 1. El régimen económico matrimonial supletorio. 2. La troncalidad. 3. Las legítimas. 4. El Recurso de casación. VIII. LEY 7/2015, DE 30 DE JUNIO, DE RELACIONES FAMILIARES EN SUPUESTOS DE SEPARACIÓN O RUPTURA DE LOS PROGENITORES. IX. CONCLUSIONES.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 289-321

Askatasun-, segurtasun- eta justizia-espazioaren testuinguruan, elkarlan judiziala bereziki dinamikoa izaten ari da eremu zibilari dagokionez. Horri esker, Europar Batasunak Europa osorako tresnak sortu ditu aurrez kide diren estatuen eskumenekoak ziren Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko hainbat arau bateratuz. Argi dago tresna europar horiek esanguratsuak izango direla barne-lege gatazkak konpontzeko.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO III. IMPACTO DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL DERECHO PRIVADO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. IV. FINES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. V. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. VI. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. 1. Principio de reconocimiento mutuo. 2. Armonización / unificación del Derecho Privado europeo. VII. EFECTO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA EN MATERIA CIVIL EN EL DERECHO PRIVADO DE LOS ENTES SUBESTATALES. VIII. CONCLUSIÓN. IX. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017